(79884_79886)

SKU 79884_79886
Shipping Weight 0.0500kg
Shipping Width 0.050m
Shipping Height 0.150m
Shipping Length 0.050m
Shipping Cubic 0.000375000m3